1. Leerlingen realiseren zich dat zij te gast zijn in het buitenland en gedragen zich ook als zodanig.

2. In het gebouw neemt iedereen de normale fatsoensregels in acht en zorgt ervoor dat er geen overlast ontstaat voor andere gasten.

3. Het gebruik en/of in bezit hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden. Een leerling wordt altijd naar huis teruggestuurd indien geconstateerd wordt dat hij in het bezit of onder invloed is van verdovende middelen.

4. Alcohol in de bus, de filmzaal en de gymzaal wordt niet getolereerd.

5. Iedereen is verplicht aan het programma mee te doen. Leerlingen zorgen ervoor dat zij voldoende uitgerust zijn om actief deel te kunnen nemen aan het dagprogramma.

6. Docenten gaan mee als begeleiders en niet als politieagent of waakhond. Zij hebben recht op voldoende nachtrust. Zij gaan ervan uit dat zij op reis gaan met leerlingen die elementaire fatsoensregels in acht nemen en die bovenstaande gedragscode vanzelfsprekend vinden en na willen komen.

7. Leerlingen zorgen ervoor dat zij nooit alleen op stap gaan gedurende de momenten dat er geen gemeenschappelijk programma is.

8. Leerlingen die deze afspraken niet nakomen, onttrekken zich op dat moment aan de verantwoordelijkheid die in redelijkheid van de school en de begeleiders kan worden gevraagd en zijn derhalve per definitie in overtreding en aansprakelijk.

9. Begeleidende docenten nemen bij overtredingen in onderling overleg passende maatregelen. Indien het noodzakelijk blijkt een leerling op eigen kosten terug te sturen, worden ouders en schoolleiding hiervan in kennis gesteld. Bij ernstig wangedrag worden er in overleg met de schoolleiding verdergaande maatregelen genomen.

10. Leerlingen van 14 tot 16 jaar zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van hun gedrag. Ouders zijn voor leerlingen in deze leeftijdsfase mede aansprakelijk. Leerlingen van 16 jaar en ouder zijn volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van hun gedrag.

11. De schoolleiding en de begeleiders nemen dit kleine reglement zeer serieus en stellen daarom als voorwaarde voor het deelnemen aan de excursie, dat u deze brief ondertekent, waarmee u zich akkoord verklaart met bovenstaande voorwaarden.